ข่าวอัพเดท » โคราชจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน

โคราชจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน

1 มิถุนายน 2021
53   0

นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เลขานุการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ สว.จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 42 ตั้งแต่ปี 2517 ได้กำหนดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค covid-19 ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา จำนวน 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-30 พฤษภาคม 2564 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. ต่อจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันก่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างใหญ่หลวงนานัปการ ในการนี้ จึงขอให้ทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายพระพรแด่องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พร้อมตั้งปณิธาน ที่จะดำเนินการ ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยกันแก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเอง โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชน กรรมการหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ต้องดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคcovid-19 ในครั้งนี้ เกิดจากการเสียสละ การร่วมแรง ร่วมใจกันทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา หน่วยงานสาธารณสุขจากทุกอำเภอ รวม 32 อำเภอ โรงพยาบาลภาคเอกชน ทุกแห่งในจังหวัดนครราชสีมา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนช่วยให้การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การปฏิบัติงานเป็นความตั้งใจที่จะปฏิบัติภารกิจสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพดี ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าอันจะนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พร้อมทั้งร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ จุดที่ 1 จุดชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต จุดที่ 2 จุดลงทะเบียน จุดที่ 3 จุดซักประวัติและคัดกรอง พบแพทย์ เภสัชกร ปรึกษาและเยียวยาทางด้านจิตใจ จุดที่ 4 จุดให้บริการฉีดวัคซีน จุดที่ 5 จุดสังเกตุอาการ และจุดที่ 6 ตรวจสอบเอกสารก่อนกลับและรับใบนัดหมาย (ถ้ามี) ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ทุกวัน ในกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมหมอพร้อม และโปรแกรมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา