ข่าวอัพเดท » เปิดชิงนายกสภาทนายความ ..

เปิดชิงนายกสภาทนายความ ..

22 กุมภาพันธ์ 2022
221   0

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นำคณะรวม 23 คน ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกและกรรมการสภาทนายความ จับสลากได้นายก เบอร์ 3 และกรรมการสภาทนายความ เบอร์ 25-46 ในการเสนอตัวเพื่อชิงนายกสภาทนายความครั้งนี้จะใช้กลยุทธ์ 5 ป.คือ “ปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง ประสิทธิภาพ” โดยชูนโยบาย 6 ด้านในการที่จะเข้าไปบริหารสภาทนายความ คือ
1. ปกป้องเกียรติยศองค์กร เพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติของวิชาชีพทนายความ และไม่เอาแนวทางปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ด้านวิชาชีพทนายความ
2.ปรับปรุงด้านสวัสดิการ โดยจะฟื้นฟูกองทุนต่างๆของสภาทนายความ ให้สมาชิกทนายความได้รับเงินสวัสดิการมากขึ้น สูงขึ้น และเร็วขึ้นในทันที โดยภายในสามเดือนจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
3.ปรับปรุงด้านเทคโนโลยี จะนำระบบ Digital และ Blokchain มาใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ่าน Application
4. จัดการบริหารองค์กร ยึดหลักการบริหารองค์กรด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้อย่างเคร่งครัด พร้อมเพิ่มโครงสร้างด้วยการ
กระจายอำนาจอย่างแท้จริงไปยังส่วนภูมิภาค
5.ด้านวิชาการ จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางชำนาญการ 36 หลักสูตร จัดการอบรมวิชาทั้งระบบ Online และ Onsite อย่างทั่วถึง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างงานวิชาการ ทุกรูปแบบ จัดห้องสมุด E-Library บรรจุข้อมูลคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด ตัวบทกฎหมาย แบบฟอร์มศาลและหน่วยงานภาครัฐ ไว้ให้สืบค้น
6.เพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยจะช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายเชิงรุก และเปิดโอกาสให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนทนายความอาสานั่งเวรวันละ 1,500 บาท โดยจ่ายภายในหนึ่งเดือน
#สรุปนโยบายส่วนขยายดูเพจคณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง
#ไม่มีใครรักเราเท่าเรารักกัน