คอลัมน์ตำรวจ » สารจาก ‘พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข’ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

สารจาก ‘พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข’ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

16 ตุลาคม 2020
1092   0

เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ประจำปี 2563 นี้ ผมขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมายังเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณ พี่ น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานตำรวจเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

วันตำรวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันทำให้สังคมไทปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่งานตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความอยู่ที่สุด จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง ที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจ ซึ่งได้มอบนโยบายเน้นย้ำไปแล้วว่า การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ตำรวจทุกนายต้องตระหนัก และถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

“ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ทุกสายงาน ที่มีความสำคัญต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละงาน ขอให้ทุกนายใช้ความรู้ ความสามารถทำงานอย่างเต็มกำลัง รับผิดชอบต่อหน้าที่และทำให้ดีที่สุด ช่วยกันเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนโดยพร้อมเพรียงกัน ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสุขและทำงานกันต่อไป”

สุดท้ายนี้ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลพร ให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประสบแต่ความสุข ความเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ